RSS

Fer-se amic

Dades del titular Amic de l’Institut Guttmann:

* Nom:

* Cognoms:

Data de naixement:

NIF:

Professió:

Adreça:

Codi Postal:

Població:

* Telèfon:

* Adreça electrònica:

* Camps obligatoris

Assegurança AXA contra accidents per als Amics de l’Institut Guttmann:
Dades de les persones assegurades:

NOM COGNOMS NIF DATA
NAIXEMENT
1
2
3
4
5

Pot inscriure la persona que desitgi com a beneficiària de l’assegurança, sempre que tingui una edat compresa entre els 2 i els 70 anys i que no pateixi una lesió medul•lar, traumatisme cranioencefàlic, ni malalties de cap classe.

La quota base anual de 120 € dóna dret a una pòlissa d'assegurances d'accidents, contractada amb AXA, per a una persona designada pel "Amic de l'Institut Guttmann". Cada 60 € de més que s'aportin a la quota base dóna dret a assegurar a una altra persona.

Quota Anual d'Amic de l'Institut Guttmann amb dret a assegurança:

Individual. Mínim 120 €Familiar. Dues persones. Mínim 180 €Familiar múltiple. Més de dues persones. Mínim 180 € + 60 € per cada persona assegurada de més.

En cas que desitgi fer el pagament fraccionat: semestralmensual

Donació única: Import en euros.

Formes d’efectuar l’aportació:

Domiciliació en un compte bancari.

Transferència bancària al compte de “la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona” núm. 2100 0555 37 0200900995 en què consti el nombre de l’ordenant.

Un cop rebut el seu missatge, ens posarem en contacte amb vostè i ens podrà facilitar les seves dades bancàries.
Li garantim que les dades que ens faciliti són confidencials i per a ús exclusiu de l'Institut Guttmann.

Aquestes aportacions econòmiques es beneficien de la desgravació en l'IRPF i en l'impost de societats.
L'Institut Guttmann està acollit al règim tributari de la llei de fundacions 49/02.

L'informem que les seves dades personals formaran part del fitxer EXTERNS i s'utilitzaran per enviar-li informació sobre les activitats, productes o serveis que poden ser-li d'interès, assegurant-ne la confidencialitat de les dades aportades. Com a titular de les dades té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei 15/1999, adreçant-se a l'Institut Guttmann, Protecció de Dades, c/Camí de Can Ruti s/n 08916 Badalona o per correu electrònic a : informatica@guttmann.com. Li garantim que les dades que ens faciliti són confidencials i per ús exclusiu de la Fundació Institut Guttmann.

Introdueixi el codi *
captcha
Camps obligatoris *
He llegit i accepto les
condicions d'ús