RSS

Iniciativa dels amics

Què és la iniciativa Amics de l’Institut Guttmann?

Amics de l’Institut Guttmann és una iniciativa de caràcter humà, mèdic i social formada per persones, entitats i empreses que de manera generosa donen suport i fan viables els projectes més emblemàtics i innovadors de l’Institut Guttmann mitjançant aportacions econòmiques.

Què pretenen els Amics de l’Institut Guttmann?

Fer-se Amic de l’Institut Guttmann és participar en una activitat solidària de gran valor humà i social; les persones que s’adhereixen a aquesta iniciativa, ja sigui a títol individual o en representació d’una empresa, es vinculen a un projecte innovador de caràcter assistencial i científic que té per finalitat millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Què s’obté al ser Amic de l’Institut Guttmann?

Es té l’oportunitat de poder participar en una activitat de gran valor humà, sanitari i social. Es pertany a un grup de persones que estan vinculades a una entitat sense ànim de lucre, útil i de prestigi.
Els Amics de l’Institut Guttmann són informats periòdicament de les activitats fundacionals alhora que poden fer els seu comentaris a traves del blog dels Amics, reben la revista “Sobre Ruedas”, la Memòria anual i són convidats a participar a tots els actes que organitza la Institució.
A més, els Amics que fan aportacions regulars es beneficien d’una assegurança de la companyia AXA en el cas de contraure accidentalment una lesió medul·lar o un traumatisme cranioencefàlic, *segons les condicions de la pòlissa col·lectiva contractada amb AXA. La Fundació AXA és empresa Amiga que dóna suport a aquesta iniciativa.
També, les aportacions econòmiques que els Amics fan a l’Institut Guttmann gaudeixen dels avantatges fiscals establerts en la Llei per al mecenatge (Llei 49/2002).

*L’assegurança cobreix les persones que tenen entre 2 i 70 anys d’edat, i no pateixen cap lesió medul·lar, dany cerebral ni cap malaltia greu. Així mateix, la vigència de l’assegurança és d’un any i es manté al renovar el pagament de la quota anual d’Amic.

A què es destinen els recursos econòmics que es reben dels Amics?

Els recursos econòmics que aporten els Amics de l’Institut es destinen a donar continuïtat i millorar les activitats medicorehabilitadora, d’investigació, docent i social de l’Institut Guttmann.

En l’àmbit de la recerca aplicada en neurorehabilitació, les aportacions dels Amics ajuden a impulsar la investigació clínica i translacional per tal de generar nous coneixements en l’àmbit neurocientífic i impulsar el desenvolupament de noves tecnologies que permetin innovar els procediments terapèutics de l’Institut Guttmann, que tenen com a objectiu millorar l’autonomia i qualitat de vida de les persones amb una gran discapacitat d’origen neurològic.

Pel que fa al compromís social innovador de l’Institut Guttmann, els Amics contribueixen a donar continuïtat a les actuacions preventives, sanitàries i socials, que l’Institut desenvolupa des de l’any 1965, dirigides a millorar la integració i qualitat de vida de les persones amb discapacitat física. A més, els Amics ajuden a impulsar campanyes de sensibilització social per tal de promoure els drets de les persones amb discapacitat i una més efectiva equiparació d’oportunitats. En aquest sentit, actualment s’està treballant en el projecte “Al cor de la Sagrera”, un gran complex sociosanitari per a la promoció de la vida autònoma, inclusiva i normalitzada.

Qui pot ser Amic de l’Institut Guttmann?

Totes les persones majors d’edat que així ho decideixin i tots els nens menors d’edat que els seus pares o tutors els inscriguin com a tals.

Totes les persones que per desig d’una altra siguin inscrites (amb l’opció de comunicar al beneficiari qui és la persona ordenant).

Totes les *empreses o entitats que desitgin col·laborar amb l’Institut Guttmann, també poden gaudir d’aquesta consideració.

*L’Institut Guttmann compleix les condicions establertes en el Reial Decret 364/2005 i està acreditat per la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya per ser receptor de les mesures alternatives previstes en la Llei d’integració laboral de les persones amb discapacitat.

Què s’ha de fer per ser Amic de l’Institut Guttmann?

 

Per fer-se Amic de l’Institut Guttmann es pot emplenar la butlleta d’inscripció (especificant quin tipus de quota anual es vol donar) i enviar-la a la secretaria dels Amics de l’Institut Guttmann, Camí de Can Ruti, s/n – 08916 Badalona, o bé connectar-se a la nostra pàgina web i allà emplenar el formulari.

Per ser Empresa Amiga de l’Institut és necessari que la butlleta d’inscripció estigui signada per la persona de l’empresa legalment autoritzada.

Per efectuar l’aportació l’Amic o Amiga pot domiciliar-la en un compte bancari, amb un xec, o bé, fer un ingrés al compte de la Fundació Institut Guttmann 2100.0555.37.0200900995.

Per disposar de més informació o fer consultes es pot dirigir per telèfon, fax o adreça de correu electrònic a Anna Suñé. Tel. (93) 497 77 00; Ext: 2124 / Fax. (93) 497 77 07 / A/e. amics@guttmann.com