RSS

Politica de privacitat

Per mitjà del present text s’informa als usuaris d’aquesta web de les condicions generals que regeixen per a la seva utilització i consulta. Aquestes suposen per part dels usuaris l’acceptació plena de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s’ofereixen de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari s’obliga a indemnitzar l’Institut Guttmann per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l’ús d’aquest web, infringint la legalitat vigent.
També s’informa en aquest document de les condicions particulars que regeixen per a la contractació de determinats serveis que s’ofereixen en aquesta web.

 L’Institut Guttmann es reserva el dret de modificar les condicions legals que s’exposen en aquest document sense previ avís.

Propietat legal i copyright. Limitació de responsabilitat

Aquesta web i el seu contingut és propietat de  L’Institut Guttmann, entitat editora i propietària d’aquesta. Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web o qualsevol part de la mateixa.

 L’Institut Guttmann es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. L’entitat declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d’aquest web i dels serveis que s’ofereixen en ella.

Les persones o empreses que remetin qualsevol tipus d’informació a  L’Institut Guttmann es comprometen que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent. Si vosté creu que qualsevol contingut i / o informació d’aquesta web vulnera un dret legítim o la legalitat vigent no dubti en contactar amb nosaltres:

Correu electrònic: amics@guttmann.com

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola.

Política de protecció de dades personals

L’Institut Guttmann situat a, Camí de Can Ruti, s/n, 08916 Badalona (Espanya), i titular del domini www.guttmann.com, és titular també de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaries per la prestació dels serveis oferts www.guttmann.com, respectant sempre la legislació espanyola sobre protecció de les dades. Aquesta informació és rebuda per L’Institut Guttmann i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses o entitats.

Ocasionalment, L’Institut Guttmann pot enviar un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en aquesta web o en alguna altra web de l’entitat, així com tant de serveis propis que oferim. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a amics@guttmann.com

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en bases de dades propietat de l’Institut Guttmann, que assumeix les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant (l’Institut Guttmann) el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si s’escau, cancel · lar les seves dades de caràcter personal subministrats a L’Institut Guttmann, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’entitat

Att:
Secretaria Amics de l’Institut Guttmann
Camí de Can Ruti, s/n
08916 Badalona (Espanya)